Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 27
W tym miesiącu: 1953
Wszystkich: 168183

IV Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania
Regulamin

 

§ 1

 

1. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, decyzją Dziekana Wydziału, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125) z późniejszymi zmianami, z wyłączeniem pkt.11 § 9 Regulaminu. Siedziba Organizatora mieści się przy al. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa.

 

§ 2

 

1. Celem głównym Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Ma również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze, oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

 

§ 3

 

1. Program Olimpiady oraz regulamin został opracowany przez Komitet Główny Olimpiady. Komitet Główny wspierany jest przez Radę Programową oraz Komitet Organizacyjny. Ciała te podlegają Przewodniczącemu Olimpiady, który jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów.

2.Olimpiada jest adresowana do uczniów, którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.

3. Za zgodą Przewodniczącego Olimpiady, w zawodach mogą wziąć udział uczniowie innych szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125, z póz. zm.).

4. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§ 4

 

1. Olimpiada to trójstopniowe zawody, składające się z:

a. Eliminacji szkolnych (I stopień),

b. Eliminacji okręgowych (II stopień),

c. Finału (III stopień).

2. Harmonogram zawodów zostanie ogłoszony na stronie internetowej IV OPiZ przed rozpoczęciem rejestracji do zawodów.

3. Zawody mają charakter indywidualny a poziom trudności rośnie z każdym ich stopniem.

4. Zawody odbędą się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie internetowej IV OPiZ.

 

§ 5

Zapisy

 

1. Dyrektorzy szkół wyznaczają nauczyciela, zwanego dalej Opiekunem, który jest odpowiedzialny za zapisy, przebieg Olimpiady w szkole oraz reprezentuje szkołę w następnych stopniach zawodów.

2. Uczniowie dobrowolnie zgłaszają Opiekunowi chęć udziału w IV OPiZ, po zapoznaniu się z Regulaminem.

3. Opiekun dokonuje elektronicznej rejestracji uczniów, w ustalonym okresie zapisów, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Olimpiady oraz przesyła wydruk rejestracji do Organizatora.

4. Przesłany wydruk powinien zawierać pisemną zgody każdego ucznia, podpis Opiekuna i Dyrektora szkoły oraz pieczęć szkoły.

5. Zgłoszenie przesłane po wyznaczonym terminie lub z niepełnymi danymi nie będzie uwzględnione.

 

§ 6

Eliminacje szkolne (I stopień )

 

1.Eliminacje szkolne odbywają się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach.

2. Do rywalizacji mogą przystąpić uczniowie, wymienieni w § 3 p.2 i 3, zgłoszeni przez szkoły, zgodnie z procedurą rejestracyjną.

3. Zawody mają formę pisemnego testu złożonego z 50 pytań zamkniętych i trwać będą 60 min. Zakres tematyczny pytań obejmuje program przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, znajomości zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, podstawowych pojęć finansowych i znajomości bieżących wydarzeń życia gospodarczego.

4. Testy i karty odpowiedzi zostaną dostarczone do szkół przez Organizatora.

5. Rywalizacja odbywa przed Komisją (3-osobową) wyznaczoną przez Dyrektora szkoły. W przypadku gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się eliminacji, może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez Dyrektora szkoły.

  

§ 7

Eliminacje okręgowe (II stopień)

  

1.Eliminacje okręgowe zostaną przeprowadzone w sześciu okręgach, w wyznaczonych Szkołach Partnerskich oraz u Organizatora, w następujących miastach:

            - okręg Północo-zachodni - Poznań,

            - okręg Północny – Olsztyn,

            - okręg centralny – Warszawa,

            - okręg Zachodni – Wrocław,

            - okręg Południowy – Częstochowa,

            - okręg Wschodni – Lublin.

2. Lista Szkół Partnerskich, wyłonionych przez Komitet Główny, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady

3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia eliminacji w wybranej Szkole Partnerskiej, uczestnicy z tego regionu będą rywalizować w innym okręgu lub obiektach Organizatora w Częstochowie.

4. Komisje Okręgowe, powołane przez Przewodniczącego Olimpiady, składają się z minimum 5 osób. Przewodniczącym Komisji Okręgowej jest przedstawiciel Organizatora lub Dyrektor Szkoły Partnerskiej a Członkami zaproszeni Nauczyciele – Opiekunowie uczestników tych Eliminacji.

5. Przydział uczniów do poszczególnych Komisji zostanie ogłoszony wraz z wynikami Eliminacji Szkolnych,  w oparciu o lokalizację szkoły, możliwości organizacyjne Szkół Partnerskich i dojazdu uczestników.

 6. Do Eliminacji Okręgowych zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały w zawodach I stopnia minimum kwalifikacyjne, wyznaczone przez Komitet Główny.

7. Eliminacje Okręgowe mają formę testu pisemnego, złożonego z 60 pytań zamkniętych, na rozwiązanie którego  przewidziano 60 minut. Zakres tematyczny pytań dotyczy zagadnień wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu.

8. Testy i karty odpowiedzi zostaną dostarczone przez Organizatora, najpóźniej w dniu zawodów.

 

§ 8

Finał (III stopień)

 

1. Finał IV OPiZ zostanie przeprowadzony w Auli Wydziału Zarządzania w Częstochowie i trwać będzie 90 minut.

2. Do Finału dopuszczonych zostanie 50 osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów w Eliminacjach Okręgowych. W przypadku uzyskania tej samej ilości punków o awansie do finału zdecyduje suma punków z zawodów I i II stopnia a jeśli nie przyniesie to rozstrzygnięcia, liczba finalistów będzie powiększona.

3. Rywalizacja odbywa się przed Komitetem Głównym i ma formę pisemną a zestaw 70 pytań składa się z dwóch części. Część pierwsza (60 pytań) ma formę testu pytań zamkniętych  z odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Druga część, składa się z 10 pytań otwartych,  które dotyczą głównie praktycznych problemów zarządzania finansami. Tematyka pytań dotyczy zagadnień wymienionych w programie z przewagą problematyki z części zmiennej.

4. Uczestnik, który uzyska w finale największą liczbę punktów zostaje zwycięzcą IV OPiZ.

  

§ 9

Nagrody i uprawnienia

  

1. Każdy uczestnik finału uzyskuje tytuł finalisty a część z nich tytuł laureata III OPiZ.

2. Liczba laureatów zostanie określona przez Komitet Główny, w oparciu o poziom zawodów ale nie będzie większa niż 25 osób.

3. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów Olimpiady na studia wyższe nie są jednolite na poszczególnych uczelniach. Zgodnie z art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zm.) są określane w uchwałach senatów uczelni i podawane do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na danej uczelni.

4. Na zwycięzców poszczególnych kategorii, szkoły i nauczycieli czekają nagrody rzeczowe, bezpłatne świadczenia usług, ufundowane przez Partnerów, Sponsorów, Instytucje oraz Organizatora.

5. Lista nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady.

6. Przewidziano nagrodę dla uczestnika, w kategorii „Wiem najwięcej”, który w trzech stopniach zawodów uzyska najwyższą sumę punktów.

8. Nagrody otrzymują zwycięskie szkoły w trzech kategoriach:

a „Przedsiębiorcza Szkoła”,

Zestawy książek otrzymają trzy szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników. Decyduje liczba zgłoszeń wraz z przystąpieniem do Eliminacji szkolnych..

b.„Najlepsza szkoła”,

Zwycięzcą zostaje szkoła, której uczniowie (finaliści) uzyskają największą liczbę punktów w Finale  Olimpiady.

c.„Na Politechnikę Częstochowską zewsząd blisko”

Zestaw książek otrzyma szkoła, najbardziej odległa od Politechniki Częstochowskiej, w której do zawodów I stopnia przystąpi minimum pięciu uczniów. Przez odległość rozumiana jest optymalna trasa dojazdu od szkoły do Organizatora.

9.  W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez rywalizujących uczestników czy szkoły  nagrody zostaną rozdzielone, za wyjątkiem klasyfikacji końcowej oraz kategorii „Wiem najwięcej", gdzie dla wyłonienia zwycięzcy oraz kolejnych miejscach zostanie zastosowane następujące postępowania:

a. w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników o zwycięstwie zdecyduje większa liczba punktów uzyskanych za pytania otwarte w teście finałowym,

b. jeśli postępowanie w p. 9a nie spowoduje rozstrzygnięcia, o zwycięstwie zdecyduje suma punktów z finału i II stopnia zawodów,

c. jeśli postępowanie w p. 9b nie spowoduje rozstrzygnięcia o zwycięstwie zdecyduje suma punktów ze wszystkich stopni zawodów,

d. wynik z II stopnia w postępowaniu w p. b i c pomnożony zostanie przez wskaźnik 0,9 a z I stopienia przez 0,8,

e. w przypadku braku rozstrzygnięcia według ww. kryteriów, decyzją Komitetu Głównego mogą być zastosowane dodatkowe kryteria lub zostaną przyznane równoległe miejsca.

10. Przewidziane są nagrody dla Opiekunów Laureatów. Opiekun może uzyskać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby uczniów, którzy byli pod jego opieką.

 

§ 10

 

Olimpiada ma zasięg krajowy i nie przewiduję się rywalizacji międzynarodowej.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Deklaracja ucznia o przystąpieniu do Olimpiady, oznacza akceptację regulaminu a podanie adresu e-mail jest wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji związanych z Olimpiadą, w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi. zm.).

2. W przypadku uczniów niepełnoletnich Organizator zobowiązuje szkoły do uzyskania zgody Rodzica ucznia (Opiekuna prawnego), z konsekwencjami wymienionymi w p.1,3 i 4.

3. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów jest Komitet Główny.

4. Przystąpienie ucznia do Olimpiady  i udział w Eventach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego danych osobowych i wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Olimpiady, na stronie internetowej Olimpiady oraz w mediach (zdjęcia i filmy relacjonujące przebieg zawodów i Eventów) a także w celach ewaluacji i sprawozdawczości projektu.

5.  Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym podmiotom w celach dokumentowania przebiegu zawodów, ich ewaluacji i dla sprawozdawczości.

6. W celach wymienionych w p.1,4 i 5 mogą być wykorzystane dane Nauczyciela – Opiekuna.

7. Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym, uczestnictwo w zawodach, poprzez ich organizację w przystosowanych do tego miejscach. 

8. Organizator nie przewiduje przeprowadzenia dodatkowych zawodów dla uczestników, którzy z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych nie mogli przystąpić do rywalizacji w zaplanowanych terminach.

9. Z ważnych powodów (np. udział w innej Olimpiadzie) Organizator umożliwi Uczestnikowi zmianę lokalizacji zawodów I czy II stopnia.

10. Pytania we wszystkich stopniach olimpiady oparte są na polskim ustawodawstwie gospodarczym według stanu na dzień 31.03.2015.

11. Odwołania od wyników i postanowień Komitetu można zgłaszać Organizatorowi w formie elektronicznej, w ciągu 24 godz. od ich ogłoszenia na adres: olimpiada@zim.pcz.pl.

12. Odwołania dotyczące wyników testów rozpatruje Komitet Główny, poprzez ponowne sprawdzenie kart odpowiedzi, których ono dotyczy. Odwołania w innych sprawach rozstrzyga, powołana przez Dziekana, Komisja Odwoławcza, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

13. Dodatkowo zorganizowane będą Eventy i okolicznościowe konkursy. Odpowiednie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady.

14. Koszty związane z dojazdem na II i III stopień pokrywają sami uczestnicy.

15. Organizator zapewni w dniu finału wyżywienie  uczestnikom Finału oraz ich Opiekunom.

16. W wyjątkowych sytuacjach Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminów zawodów a także anulowania wyników Eliminacji szkolnych, w przypadku ujawnienia istotnych nieprawidłowości w ich przebiegu. W przypadku anulowania wyników zawody nie będą powtórzone. 17. Wyniki poszczególnych eliminacji a także listy zakwalifikowanych do kolejnych zawodów zostaną ogłoszone na stronie Olimpiady w terminach przewidzianych w harmonogramie IV OPiZ. Nie przewiduję się ich wysyłania do szkół ani do uczestników.

18. Decyzje w sprawach nie ujętych w Regulaminie podejmuje Komitet Główny.

19. Do kontaktów z uczestnikami i szkołami Organizator wyznacza Sekretarza Komitetu Organizacyjnego.

20. Kontakt:

Wydział Zarządzania PCz

42-200 Częstochowa; Al. Armii Krajowej 19B, p. 201

e-mail: olimpiada@zim.pcz.pl.

telefon: 34 325 03 30; 34 325 03 09

strona internetowa Olimpiady:www.olimpiada.zim.pcz.pl

 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 r.

 

 

Załącznik nr 1.


Program i zalecana literatura dla uczestników IV OPiZ


Program Olimpiady

1. Zawody w ramach IV OPIZ obejmują wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu, finanse i ekonomia.

2. Program Olimpiady oparty jest na podstawach programowych przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących i ekonomicznych) a przede wszystkim na podstawach przedsiębiorczości oraz: ekonomii, marketingu, elementach prawa gospodarczego, ekonomice przedsiębiorstw, finansach i bankowości, podstawach rachunkowości i podstawach statystyki.

3. Program Olimpiady obejmuję także wybrane zagadnienia z przedmiotów wymienionych w p.2. realizowanych w szkołach wyższych.

4. Program Olimpiady składa się z części stałej dotyczącej przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem oraz z części zmiennej związanej z tematem edycji.

5. Część stała programu obejmuje następujące obszary:

a. Przedsiębiorczość (uwarunkowania przedsiębiorczości, przedsiębiorczość i przedsiębiorca w teorii ekonomii,  proces rejestracji działalności gospodarczej, formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych, ryzyko w działalności gospodarczej, specyfika małej firmy i jej znaczenie w gospodarce, biznes-plan, formy zatrudnienia pracowników, aktualne wydarzenia życia gospodarczego),

b. Podstawy zarządzania organizacjami (menedżer w organizacji, otoczenie organizacji, zarządzanie celami i planowanie, zarządzanie strategiczne, podejmowanie decyzji menedżerskich, struktury organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, społeczna odpowiedzialność organizacji),

c. Ekonomia ( popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; pieniądz i system bankowy; bezrobocie; inflacja;  wzrost gospodarczy; popyt, podaż i rynek; reakcje popytu na zmiany cen i dochodów; teoria wyboru konsumenta),

d. Podstawy marketingu ( zachowania nabywców, kompozycja marketingu -mix, strategia produktu, strategia ceny, dystrybucja jako element marketingu, strategia promocji),

c. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (wartość pieniądza w czasie, instrumenty zarządzania finansami, uwarunkowania decyzji finansowych,  podstawowe sprawozdania finansowe),

6. Część zmienna programu wynikająca z tematu edycji – Finanse w przedsiębiorstwie – obejmuje następujące zagadnienia:

- bank centralny i system pieniężny,

- źródła finansowania działalności gospodarczej,

- analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,

- planowanie finansowe,

- przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.

 

Literatura podstawowa

Poza podręcznikami szkolnymi polecamy następujące pozycje literaturowe:
1. B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1998.

2. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
3. B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
4. B. Pilarczyk, H. Mruk (red.), Kompendium wiedzy o marketingu, PWE, Warszawa 2006.

5. Podstawy marketingu, pod red. H. Mruk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.

6. B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2010.
7. R.W. Griffin ,  Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

9. A. K., Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd.  Naukowe PWN, Warszawa 2010.

10. J. Supernat, Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1998.

11. T. Listwan, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd.  Mimex, Wrocław 1995.

12. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010,

 

Literatura dodatkowa związana z tematem IV OPiZ

 1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008,
 2. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007,
 3. W. Pluta, Planowanie finansowe w firmie, PWE, Warszawa 2003,
 4. E. F. Bringham, J.F., Houston, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005,
 5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1998,
 6. A.A. Groppelli, E. Nikbakht, Wstęp do finansów, Wyd. WIG PRESS, Warszawa 1999,
 7. C. Barrow, Zarządzanie finansami w małej firmie, Wyd. Helion, Gliwice 2005,
 8. J. Tuczko, Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2000.

 

 Czasopisma: 

 1. Marketing i Rynek,
 2. Przegląd Organizacji,
 3. Personel i Zarządzanie,
 4. Organizacja i Kierowanie
 5. Zarządzanie Zasobami ludzkimi,
 6. Forbes,
 7. Harward Business Review Polska.

 

Roczniki statystyczne GUS


Strony internetowe:

1. http://www.businessman.pl,

2. http://www.gazeta.prawna.pl,

3. http://www.parp.gov.pl/index/more/301,

4. http://www.gpw.pl/edukacja,

5. http://www.nbportal.pl/wiedza

 

 Akty prawne:

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

2. Kodeks spółek handlowych,

3. Kodeks pracy.


Testy z poprzednich edycji OPiZ, dostępne na stronie internetowej w zakładce Baza zadań