Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 28
W tym miesiącu: 1954
Wszystkich: 168184

V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania (V OPiZ)

 

Regulamin

 

§ 1

 

 1. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, decyzją Dziekana Wydziału, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125) z późniejszymi zmianami, z wyłączeniem pkt.11 § 9 Regulaminu. Siedziba Organizatora mieści się w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 19B.

 

§ 2

 

 1. Celem głównym Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Ma również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze, oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

 

§ 3

 

1. Program Olimpiady oraz regulamin został opracowany przez Przewodniczącego Olimpiady przy wsparciu Komitetu Głównego, Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego.

2. Za prawidłowy przebieg Olimpiady odpowiedzialny jest Przewodniczący Olimpiady.

3. Olimpiada jest adresowana do uczniów, którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017.

4. Za zgodą Przewodniczącego Olimpiady, w zawodach mogą wziąć udział uczniowie innych szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125, z póz. zm.).

5. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

§ 4

 

1. Olimpiada to trójstopniowe zawody, składające się z:

a. Zawodów I stopnia (Szkolne),

b. Zawodów II stopnia (Okręgowe),

c. Zawodów III stopnia (Centralne - Finał).

2. Harmonogram zawodów zostanie ogłoszony na stronie internetowej V OPiZ przed rozpoczęciem rejestracji do zawodów.

3. Zawody mają charakter indywidualny a poziom trudności rośnie z każdym ich stopniem.

 

§ 5

Zapisy

 

1. Dyrektorzy szkół wyznaczają nauczyciela, zwanego dalej Opiekunem, który jest odpowiedzialny za zapisy, przebieg Olimpiady w szkole oraz reprezentuje szkołę w następnych stopniach zawodów.

2. Uczniowie dobrowolnie zgłaszają Opiekunowi chęć udziału w V OPiZ, po zapoznaniu się z Regulaminem.

3. Opiekun dokonuje elektronicznej rejestracji uczniów, w ustalonym okresie zapisów, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Olimpiady oraz przesyła wydruk rejestracji do Organizatora.

4. Przesłany wydruk powinien zawierać pisemną zgody każdego ucznia, podpis Opiekuna i Dyrektora szkoły oraz pieczęć szkoły.

5. Zgłoszenie przesłane po wyznaczonym terminie lub z niepełnymi danymi nie będzie uwzględnione.

 

 

 

§ 6

Zawody I stopnia (Szkolne)

 

1. Zawody I stopnia odbywają się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach.

2. Do rywalizacji mogą przystąpić wyłącznie uczniowie, wymienieni w § 3 p.2 i 3, zgłoszeni przez szkoły, zgodnie z procedurą rejestracyjną, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych do zawodów, zamieszczonej na stronie internetowej Olimpiady.

3. Zawody mają formę pisemnego testu złożonego z 50 pytań zamkniętych i trwać będą 60 min. Zakres tematyczny pytań obejmuje program przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, znajomości zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, podstawowych pojęć ekonomicznych i znajomości bieżących wydarzeń życia gospodarczego.

4. Testy i karty odpowiedzi zostaną dostarczone do szkół przez Organizatora.

5. Rywalizacja odbywa przed Komisją (3-osobową) wyznaczoną przez Dyrektora szkoły. W przypadku gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się eliminacji, może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez Dyrektora szkoły.

 

§ 7

Zawody II stopienia (Okręgowe)

 

1. Zawody II stopnia zostaną przeprowadzone w sześciu okręgach, w wyznaczonych Szkołach Partnerskich oraz u Organizatora, w następujących miastach:

            - okręg Północo-zachodni - Poznań,

            - okręg Północny – Olsztyn,

            - okręg Centralny – Warszawa,

            - okręg Zachodni – Wrocław,

            - okręg Południowy – Częstochowa,

            - okręg Wschodni – Lublin.

2. Lista Szkół Partnerskich, wyłonionych przez Komitet Główny, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady wraz z listą zakwalifikowanych do zawodów II stopnia.

3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia eliminacji w wybranej Szkole Partnerskiej, uczestnicy z tego regionu będą rywalizować w innym okręgu lub obiektach Organizatora w Częstochowie.

4. Komisje Okręgowe, powołane przez Przewodniczącego Olimpiady, składają się z minimum 5 osób. Przewodniczącym Komisji Okręgowej jest przedstawiciel Organizatora lub Dyrektor Szkoły Partnerskiej a Członkami, powołani przez Przewodniczącego Olimpiady, Nauczyciele – Opiekunowie uczestników tych Eliminacji.

5. Przydział uczniów do poszczególnych Komisji zostanie ogłoszony wraz z wynikami Eliminacji Szkolnych, w oparciu o lokalizację szkoły, możliwości organizacyjne Szkół Partnerskich i dojazdu uczestników.

6. Do zawodów II stopnia  zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały w zawodach I stopnia minimum kwalifikacyjne, wyznaczone przez Przewodniczącego Olimpiady.

7. Zawody Okręgowe mają formę testu pisemnego, złożonego z 60 pytań zamkniętych, na rozwiązanie którego przewidziano 60 minut. Zakres tematyczny pytań dotyczy zagadnień wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu.

8. Testy i karty odpowiedzi zostaną dostarczone przez Organizatora, najpóźniej w dniu zawodów.

 

§ 8

Zawody III stopnia (Centralne - Finał)

 

1. Finał V OPiZ zostanie przeprowadzony w Auli Wydziału Zarządzania w Częstochowie i trwać będzie 90 minut.

2. Do Finału dopuszczonych zostanie 50 osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów w zawodach II stopnia. Liczba finalistów może być zwiększona jeśli wymagany próg kwalifikacyjny będzie osiągnięty przez więcej niż 50 osób.

3. Rywalizacja odbywa się przed Komitetem Głównym i ma formę pisemną a zestaw 70 pytań składa się z dwóch części. Część pierwsza (60 pytań) ma formę testu pytań zamkniętych z odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Druga część, składa się z 10 pytań otwartych, które dotyczą głównie praktycznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem. Tematyka pytań dotyczy zagadnień wymienionych w programie z przewagą problematyki z części zmiennej.

4. Uczestnik, który uzyska w finale największą liczbę punktów zostaje zwycięzcą V OPiZ.

§ 9

Nagrody i uprawnienia

 

 

1. Każdy uczestnik finału uzyskuje tytuł finalisty a część z nich tytuł laureata V OPiZ.

2. Liczba laureatów zostanie określona przez Komitet Główny, w oparciu o poziom zawodów, ale nie będzie większa niż 25 osób.

3. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów Olimpiady na studia wyższe nie są jednolite na poszczególnych uczelniach. Zgodnie z art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zm.) są określane w uchwałach senatów uczelni i podawane do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na danej uczelni.

4. Na zwycięzców poszczególnych kategorii, szkoły i nauczycieli czekają nagrody rzeczowe, bezpłatne świadczenia usług, ufundowane przez Partnerów, Sponsorów, Instytucje oraz Organizatora.

5. Lista nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady.

6. Przewidziano nagrodę dla uczestnika, w kategorii „Wiem najwięcej”, który w trzech stopniach zawodów uzyska najwyższą sumę punktów.

8. Nagrody otrzymują zwycięskie szkoły w dwóch kategoriach:

a.  „Przedsiębiorcza Szkoła”,

Zestawy książek i inne nagrody otrzyma pięć szkół wraz z opiekunami, które zgłoszą największą liczbę uczestników. Decyduje liczba zgłoszeń wraz z przystąpieniem do zawodów I stopnia.

b. Najlepsza szkoła”,

Zwycięzcą zostaje szkoła, której uczniowie (finaliści) uzyskają największą liczbę punktów w Finale  Olimpiady.

9. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez rywalizujących uczestników czy szkoły  nagrody zostaną rozdzielone, za wyjątkiem klasyfikacji końcowej oraz kategorii „Wiem najwięcej", gdzie dla wyłonienia zwycięzcy oraz kolejnych miejscach zostanie zastosowane następujące postępowania:

a. w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników o zwycięstwie zdecyduje większa liczba punktów uzyskanych za pytania otwarte w teście finałowym,

b.  jeśli postępowanie w p. 9a nie spowoduje rozstrzygnięcia, o zwycięstwie zdecyduje suma punktów z finału i II stopnia zawodów,

c.  jeśli postępowanie w p. 9b nie spowoduje rozstrzygnięcia o zwycięstwie zdecyduje suma punktów ze wszystkich stopni zawodów,

d.  wynik z II stopnia w postępowaniu w p. b i c pomnożony zostanie przez wskaźnik 0,9 a z I stopienia przez 0,8,

e.  w przypadku braku rozstrzygnięcia według ww. kryteriów, decyzją Komitetu Głównego mogą być zastosowane dodatkowe kryteria lub zostaną przyznane równoległe miejsca.

10.  Przewidziane są nagrody dla Opiekunów Laureatów. Opiekun może uzyskać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby uczniów, którzy byli pod jego opieką.

11.  Wraz z pojawianiem się kolejnych sponsorów zwiększana będzie liczba nagrodzonych i mogą być wprowadzane dodatkowe kategorie rywalizacji.

 

§ 10

Olimpiada ma zasięg krajowy i nie przewiduję się rywalizacji międzynarodowej.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Deklaracja ucznia o przystąpieniu do Olimpiady, oznacza akceptację regulaminu a podanie adresu e-mail jest wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji związanych z Olimpiadą, w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi. zm.).

2. W przypadku uczniów niepełnoletnich Organizator zobowiązuje szkoły do uzyskania zgody Rodzica ucznia (Opiekuna prawnego), z konsekwencjami wymienionymi w p.1,3 i 4.

3. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów jest sekretarz Olimpiady i Komitet Główny.

4. Przystąpienie ucznia do Olimpiady  i udział w Eventach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego danych osobowych i wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Olimpiady, na stronie internetowej Olimpiady i Organizatora, profilu OPiZ na Facebooku oraz w mediach (zdjęcia i filmy relacjonujące przebieg zawodów i Eventów) a także w celach ewaluacji i sprawozdawczości projektu.

5. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym podmiotom w celach dokumentowania przebiegu zawodów, ich ewaluacji i dla sprawozdawczości.

6. W celach wymienionych w p.1,4 i 5 mogą być wykorzystane dane Nauczyciela – Opiekuna.

7. Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym, uczestnictwo w zawodach, poprzez ich organizację w przystosowanych do tego miejscach. 

8. Organizator nie przewiduje przeprowadzenia dodatkowych zawodów dla uczestników, którzy z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych nie mogli przystąpić do rywalizacji w zaplanowanych terminach.

9. Z ważnych powodów (np. udział w innej Olimpiadzie) Organizator umożliwi Uczestnikowi zmianę lokalizacji zawodów I czy II stopnia.

10.Pytania we wszystkich stopniach olimpiady oparte są na polskim ustawodawstwie gospodarczym według stanu na dzień 31.03.2016 r.

11. Odwołania od wyników i postanowień Komitetu mogą zgłaszać wyłącznie Opiekunowie w formie elektronicznej na formularzu, którego wzór zamieszczono na stronie internetowej Olimpiady, w ciągu 48 godz. od ich ogłoszenia, na adres: olimpiada@zim.pcz.pl.

12. Odwołania dotyczące wyników testów rozpatruje Komitet Główny, poprzez ponowne sprawdzenie kart odpowiedzi, których ono dotyczą. Odwołania w innych sprawach rozstrzyga, powołana przez Dziekana, Komisja Odwoławcza, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

13. Dodatkowo zorganizowane będą Eventy i okolicznościowe konkursy. Odpowiednie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady.

14. Koszty związane z dojazdem na II i III stopień zawodów  pokrywają sami uczestnicy.

15. Organizator zapewni w dniu finału wyżywienie  uczestnikom Finału oraz ich Opiekunom.

16. W wyjątkowych sytuacjach Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminów zawodów a także anulowania wyników zawodów I stopnia w szkole, w przypadku ujawnienia istotnych nieprawidłowości w ich przebiegu. W przypadku anulowania wyników zawody nie będą powtórzone.

17. Wyniki poszczególnych eliminacji a także listy zakwalifikowanych do kolejnych zawodów zostaną ogłoszone na stronie Olimpiady w terminach przewidzianych w harmonogramie V OPiZ. Nie przewiduję się ich wysyłania do szkół ani do uczestników.

18. Jeśli karty odpowiedzi z zawodów I stopnia zostaną zagubione przez Organizatora lub ulegną zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych,  to uczniowie, których to dotyczy zostaną dopuszczeni do zawodów II stopnia. 

19. Jeśli z winy organizatora, Szkoły Partnerskiej lub zdarzeń losowych nie odbędą się w okręgu zawody II stopnia lub zagubione zostaną karty odpowiedzi, o awansie do finału z tego okręgu zdecydują wyniki zawodów I stopnia. Liczba zakwalifikowanych w ten sposób,  będzie proporcją liczebności uczestników z okręgu do ogólnej liczby uczestników zawodów II stopnia i stanowić będzie dodatkową liczbę finalistów, powyżej regulaminowego składu 50 osób.

20. Decyzje w sprawach nie ujętych w Regulaminie podejmuje Przewodniczący Olimpiady, po konsultacjach z Komitetem Głównym.

21. Do kontaktów z uczestnikami i szkołami Organizator wyznacza Sekretarza Komitetu Organizacyjnego.

22. Kontakt:

 Wydział Zarządzania PCz

42-200 Częstochowa; Al. Armii Krajowej 36 B, p. 9.

e-mail: olimpiada@zim.pcz.pl.

telefon: 34 325 03 76; 34 325 03 56

strona internetowa Olimpiady:www.olimpiada.zim.pcz.pl

 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

 

Załącznik nr 1.

Program i zalecana literatura dla uczestników V OPiZ.

Temat „Turbulentne otoczenie przedsiębiorstwa”

Program Olimpiady

1. Zawody w ramach V OPIZ obejmują wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu, finanse i ekonomia.

2. Program Olimpiady oparty jest na podstawach programowych przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących i ekonomicznych) a przede wszystkim na podstawach przedsiębiorczości oraz: ekonomii, marketingu, elementach prawa gospodarczego, ekonomice przedsiębiorstw, finansach i bankowości, podstawach rachunkowości i podstawach statystyki.

3. Program Olimpiady obejmuję także wybrane zagadnienia z przedmiotów wymienionych w p.2. realizowanych w szkołach wyższych.

4. Program Olimpiady składa się z części stałej dotyczącej przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem oraz z części zmiennej związanej z tematem edycji.

5. Część stała programu obejmuje następujące obszary:

a. Przedsiębiorczość (uwarunkowania przedsiębiorczości, przedsiębiorczość i przedsiębiorca w teorii ekonomii, proces rejestracji działalności gospodarczej, formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych, ryzyko w działalności gospodarczej, specyfika małej firmy i jej znaczenie w gospodarce, biznes-plan, formy zatrudnienia pracowników, aktualne wydarzenia życia gospodarczego),

b. Podstawy zarządzania organizacjami (menedżer w organizacji, otoczenie organizacji, zarządzanie celami i planowanie, zarządzanie strategiczne, podejmowanie decyzji menedżerskich, struktury organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, społeczna odpowiedzialność organizacji),

c. Ekonomia ( popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; pieniądz i system bankowy; bezrobocie; inflacja;  wzrost gospodarczy; popyt, podaż i rynek; reakcje popytu na zmiany cen i dochodów; teoria wyboru konsumenta),

d.  Podstawy marketingu ( zachowania nabywców, kompozycja marketingu -mix, strategia produktu, strategia ceny, dystrybucja jako element marketingu, strategia promocji),

e.  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (wartość pieniądza w czasie, instrumenty zarządzania finansami, uwarunkowania decyzji finansowych,  podstawowe sprawozdania finansowe).

6. Część zmienna programu wynikająca z tematu edycji – Turbulentne otoczenie przedsiębiorstwa – obejmuje następujące zagadnienia:

- otoczenie bliższe organizacji,

- makrootocznie przedsiębiorstwa,

- interesariusze przedsiębiorstwa,

- analiza otoczenia,

- wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa,

- źródła finansowania działalności gospodarczej,

- integracja w Europie,

- ryzyko w działalności gospodarczej,

- rynek pracy,

- międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe.

 

 Literatura podstawowa

Poza podręcznikami szkolnymi polecamy następujące pozycje literaturowe:

 1. Brzeziński A., Przedsiębiorczość, WWZPCz, Częstochowa 2016.
 2. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2010.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010.
 5. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd.  Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd.  Mimex, Wrocław 1995.
 7. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1998.
 8. Piasecki B., (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 9. Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy o marketingu, PWE, Warszawa 2006.
 10. Podstawy marketingu, pod red. H. Mruk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 11. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 12. Supernat J., Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1998.

 

Literatura dodatkowa związana z tematem V OPiZ

 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa, 1999.
 2. Drucker P., Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 3. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 4. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 5. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 6. Romanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2002.

 

Czasopisma:

 

 1. Marketing i Rynek,
 2. Przegląd Organizacji,
 3. Personel i Zarządzanie,
 4. Organizacja i Kierowanie
 5. Zarządzanie Zasobami ludzkimi,
 6. Forbes,
 7. Harward Business Review Polska.

 

Roczniki statystyczne GUS

 

Strony internetowe:

 

1. http://www.businessman.pl,

2. http://www.gazeta.prawna.pl,

2. http://www.parp.gov.pl/index/more/301,

2. http://www.gpw.pl/edukacja,

3. http://www.nbportal.pl/wiedza


Akty prawne:

 

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

2. Kodeks spółek handlowych,

3. Kodeks pracy,

4. Kodeks cywilny.


Testy z poprzednich edycji OPiZ, dostępne na stronie internetowej: www.olimpiada.zim.pcz.pl